Σκαβάρα Μαρία

2012/06/27
Ο εικονογραφικός κύκλος του "Ακαθίστου Ύμνου" στον νάρθηκα της Μονής Μυρτιάς Τριχωνίας.   >>

Ερωτήσεις, τοποθετήσεις,παρεμβάσεις - Θέρμο

2012/06/27
Ερωτήσεις-Τοποθετήσεις-Παρεμβάσεις Πρώτης και δεύτερης επιστημονικής συνεδρίας στην αίθουσα εκδηλώσεων δημαρχείου Θέρμου.   >>

Μουσούρης Σπυρίδων

2012/06/27
Δημιουργία Πολιτιστικού Χάρτη Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με χρήση των Νέων Τεχνολογιών.   >>

Μαμασούλα Μαρία

2012/06/27
Οι ιδέες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού και η κοινωνική ψυχολογία των αγροτικών πληθυσμών της Τριχωνίας.   >>

Κουμπούρα Αμαλία

2012/06/27
Η λειτουργία του μύθου μέσα από τις προφορικές παραδόσεις του λαού στο Νομό Αιτωλίας και Ακαρνανίας.   >>

Κονταξής Κωνσταντίνος

2012/06/27
Το λαογραφικό έργο του Βασίλη Λαμνάτου.   >>